Buch

Adama - Zimmermädchen Adama Zimmermädchen
Christophe - Pförtner Christophe Pförtner
Daniel - Nachtwächter Daniel Nachtwächter
Jean - Technische Person Jean Technische Person
Isabelle - Assistent Vorstand Isabelle Assistent Vorstand
Joya - Direktorin Joya Direktorin
Sandra - Barman Sajith Barman
Sandra - Hotelrezeptionistin Sandra Hotelrezeptionistin
Sandra- Zimmermädchen Sandra Zimmermädchen
Ye- Hotelrezeptionistin Ye Hotelrezeptionistin